previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

foreningens vedtægter 1

Vedtægter

1. Foreningens navn

 • Foreningens navn er Vævere i Vestsjælland
 • Vævere i Vestsjælland er en almennyttig forening uden politisk tilhørsforhold.

2. Formål og aktiviteter

 • 2.1.Foreningens formål er:
 • at brande Vestsjælland som et epicenter for vævehåndværk
 • at bevare vævehåndværket som levende kulturarv
 • 2.2    Foreningens kan opfylde sit formål ved:
 • at tilvejebringe lokal, national og international støtte, herunder finansiel støtte til projekter som er godkendt af Vævere i Vestsjælland
 • at optimere eksisterende væveaktiviteter
 • at vise vævningens betydning i fortid, nutid og fremtid
 • at samarbejde med en række interessenter for at fremme foreningens projekter og aktiviteter
 • at danne netværk og samarbejde med associerede organisationer og enkeltpersoner om projekter der kan etableres i foreningens regi
 • at fremme bæredygtighed, rentabilitet og ansvarlighed i aktiviteterne
 • at monitorere og evaluere økonomisk støttede aktiviteter og deres udvikling

3. Hjemsted

 • 3.1 Foreningens hjemsted er den fungerende formands adresse

4. Medlemsforhold

 • 4.1 Alle der vil arbejde for foreningens formål kan være medlemmer
 • 4.2 Indmeldelse sker ved kontakt til bestyrelsen og medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.
 • 4.3 Undladelse af betaling betragtes som udmeldelse af foreningen
 • 4.3 Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem, der skader foreningens formål.

5. Kontingent

 • 5.1 Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.
 • 5.2  Ved indbetaling af kontingent optages man som medlem. Kun medlemmer kan stemme ved generalforsamlingen.

6. Medlemsrettigheder og pligter

 • 6.1.  Medlemmerne er forpligtet til at overholdeforeningens vedtægter og loyalt medvirke til, at der leves op til formålsbestemmelsen.
 • 6.2   Medlemmerne har mulighed for at deltage i foreningens arbejdsudvalg og delprojekter.
 • 6.3  Medlemmer kan anvende faciliteter, udstyr og de materialer som foreningen råder over, eventuelt for et mindre beløb fastsat af bestyrelsen.
 • 6.4  Foreningen giver medlemmerne mulighed for sparring og støtte i forhold til udvikling og iværksættelse af lokale initiativer som er relatereret vævehåndværket.

7. Bestyrelsen

 • 7.1 Foreningens bestyrelse består af i alt 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges                     
 • blandt foreningens medlemmer.
  Disse vælges på ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Valgperiode forskudt på lige og ulige år. Suppleanter vælges for 1 år.
 • 7.2  På det stiftende møde vælges dog 2 medlemmer for et år, 2 for to år og 3 for tre år.
 • 7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 • 7.4 Bestyrelsen nedsætter udvalg som arbejder med gennemførelse af foreningens 5-års plan.
 • 7.5 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når et bestyrelsesmedlem kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Ved bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat som underskrives af bestyrelsen ved  førstkommende møde.
 • 7.6  Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formanden eller i dennes fra næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 7.7 Hvis et bestyrelsesmedlem har personlig interesse i et punkt på dagsordnen bortfalder  dette medlems stemmeret.
 • 7.8  Bliver en fra bestyrelsen ansat i et af foreningens projekter, bevilges man orlov fra bestyrelsen i projektperioden og en suppleant indtræder i bestyrelsen i orlovsperioden.                   

8. Generalforsamling

 • 8.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 • 8.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
 • 8.3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 50 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.
 • 8.4 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel, enten i foreningens evt. medlemsblad eller ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal foreningens regnskab vedlægges.
 • 8.5 Emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen så betids, at de kan nå at komme med i den dagsorden, der udsendes sammen med indkaldelsen.
 • 8.6 Alle medlemmer har ret til at give møde. Kun medlemmer jfr.§ 4.1 kan afgive stemme på generalforsamlingen, idet hvert medlem har én stemme.
 • 8.7 Forhandlinger på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 • 8.8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende faste punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det foregående år.
 4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det foregående år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
 11. Eventuel
 • 8.9Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger skal  finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, der skal være dateret, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en  fuldmagt.

 

9. Regnskab og formue

 • 9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af generalforsamlingens valgte revisorer.
 • 9.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2013.

10. Tegning og hæftelse

 • 10.1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand og kasserer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
 • 10.2  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for  foreningens forpligtelser.
 • 10.3 Foreningen (ved bestyrelsen) kan optage lån til mellemfinansiering af støttede projekter (f.eks. fonds- og puljemidler). Lån skal afpasses bevillingen.

11. Vedtægtsændringer

 • 11.1 Til ændringer af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 majoritet. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsændringen kan vedtages med 50% majoritet.

 

12. Opløsning

 • 12.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
 • 12.2 Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen anvendes til fremme af foreningens formål og i øvrigt efter generalforsamlingens nærmere beslutning.
 • 12. 3 Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling 18. august 2013 med ændringer på ekstra ordinær generalforsamling 30. august 2015, ændringer på ekstraordinær generalforsamling 20. september 2015, på ordinær generalforsamling 28. februar 2016 og på ordinær generalforsamling 4. marts 2018. og 3. Feb. 2019 ændring § 8.2 ved ordinær generalforsamling.